Home loty Czy to (chwilowo?) zabije turystykę w Europie? Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE – informacje.
Czy to (chwilowo?) zabije turystykę w Europie? Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE – informacje.

Czy to (chwilowo?) zabije turystykę w Europie? Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE – informacje.

Informacje, niedługo mogą być przydatne!

Wspólne podejście do środków dotyczących podróżowania w UE

13 października państwa członkowskie UE przyjęły zalecenie Rady w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, 27 państw członkowskich UE wprowadziło różne środki, z których część ma wpływ na prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej (np. obowiązkowe poddanie się kwarantannie lub wykonanie testu na obecność koronawirusa).

W zaleceniu określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie będą ściślej ze sobą współpracować:

– wspólny system mapowania oparty na kodzie kolorystycznym (zielony, pomarańczowy, czerwony, szary)
– wspólne kryteria dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży
– większa jasność co do środków stosowanych wobec podróżnych z obszarów podwyższonego ryzyka (testowanie i samoizolacja)
– szybkie i jasne informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

Poniżej przedstawiamy szerszy opis poszczególnych pojęcia.

“Dobrze skoordynowane, przewidywalne i przejrzyste podejście do wprowadzania ograniczeń podróżowania jest konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, chronić zdrowie obywateli, a jednocześnie utrzymać swobodę przemieszczania się w obrębie Unii w bezpiecznych warunkach.”

W praniu wyjdzie też jak te zalecenia wpłyną na turystykę. Po obecnych poziomach zachorowań widać, iż może być… źle. Praktycznie wszyscy przekraczają poziomu, prawie wszystkie kraje oznaczone są na pomarańczowo lub czerwono. Oznacza to możliwość wprowadzenia przez inne państwa ograniczeń wjazdowych!

Wymóg zrobienia testu po przylocie albo i przed, obowiązek kwarantanny – te środki nie zachęcają do podróży, zwłaszcza jeśli za testy będzie płacić podróżujący.

Jedno z pierwszych państw, które zacznie różnicować zasady wjazdu na swoje terytorium w oparciu o te zasady, to Czechy. Już od 9 listopada 2020 nastąpi zmiana przepisów. Pisałem o tym TUTAJ.

>> CZECHY: OD 9 LISTOPADA ZMIANA ZASAD WJAZDU (TEST/KWARANTANNA)

Oto cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie będą ściślej ze sobą współpracować.

Wspólne kryteria

Przy podejmowaniu decyzji o ograniczeniu swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię koronawirusa państwa członkowskie wezmą pod uwagę następujące kluczowe kryteria:

wskaźnik zgłoszonych przypadków (całkowita liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, w ujęciu regionalnym)
wskaźnik dodatnich wyników testów (odsetek dodatnich wyników testów wśród wszystkich testów w kierunku zakażenia COVID-19 przeprowadzonych w ciągu ostatniego tygodnia)
wskaźnik przeprowadzonych testów (liczba testów w kierunku zakażenia COVID-19 na 100 tys. mieszkańców, przeprowadzonych w ciągu ostatniego tygodnia)

Aby zapewnić dostępność kompleksowych i porównywalnych danych, państwa członkowskie będą co tydzień przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób niezbędne dane.

Wspólna mapa

Wykorzystując dane dostarczone przez państwa członkowskie, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób będzie publikować mapę państw członkowskich UE w podziale na regiony. Poziom ryzyka w poszczególnych regionach Europy będzie zobrazowany za pomocą kolorów świateł drogowych. Regiony będą oznaczane na zielono, pomarańczowo, czerwono i szaro (w razie braku wystarczających informacji).

Mapa obejmie również dane z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

>> SPRAWDŹ AKTUALNĄ MAPĘ NA STRONIE ECDC

Kolory obszarów na mapie należy interpretować w taki sposób:

zielony, jeżeli wskaźnik zgłoszonych przypadków wynosi mniej niż 25, a wskaźnik dodatnich wyników testów wynosi mniej niż 4 proc.

pomarańczowy, jeżeli wskaźnik zgłoszonych przypadków wynosi mniej niż 50, ale wskaźnik dodatnich wyników testów wynosi 4 proc. lub więcej, lub jeżeli wskaźnik zgłoszonych przypadków wynosi od 25 do 150, ale wskaźnik dodatnich wyników testów wynosi mniej niż 4 proc.

czerwony, jeżeli wskaźnik zgłoszonych przypadków wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik dodatnich wyników testów wynosi 4 proc. lub więcej, lub jeżeli wskaźnik zgłoszonych przypadków wynosi więcej niż 150

szary, jeżeli nie są dostępne wystarczające informacje lub wskaźnik przeprowadzonych testów wynosi 300 lub mniej.
Z mapy korzystać będą mogli także podróżni, aby sprawdzić poziom ryzyka w miejscu, do którego się udają. Dzięki mapie i informacjom dostępnym na platformie Re-open EU podróżni powinni być w stanie przewidzieć, czy mogą zostać objęci ograniczeniami, jeśli jadą do innego regionu UE.

Niestety przewidziany ponieważ sugeruje się informowanie o obostrzenia na min. 24 godziny przed podróżą (patrz niżej), to… może to utrudniać podróżowania. W zasadzie to ostatnich chwil możemy nie być pewni czy coś się nie zmieni w danym państwie.
No chyba, że państwa będą o zmianach informować wcześniej (Czesi podali informację z 6-dniowym wyprzedzeniem)

Wspólne podejście dla podróżnych

Na podstawie danych odczytanych ze wspólnej mapy państwa członkowskie będą podejmowały decyzje o tym, czy wprowadzić pewne ograniczenia, takie jak obowiązek poddania się kwarantannie lub wykonania testu, dla podróżnych przybywających z innych regionów.

Państwa członkowskie uzgodniły, że nie będą wprowadzały żadnych ograniczeń, takich jak kwarantanna czy obowiązkowe testy, wobec podróżnych przybywających z regionów “zielonych”.

Państwa członkowskie, które w oparciu o własne procesy decyzyjne uznają wprowadzenie ograniczeń swobodnego przepływu za niezbędne, mogą wymagać od osób podróżujących z obszaru, który zaklasyfikowano inaczej niż jako “zielony”, aby:

– odbyły kwarantannę
lub
– po przybyciu poddały się testowi w kierunku zakażenia COVID-19.

Decyzja o tym, jakie środki należy zastosować wobec osób podróżujących z obszarów ryzyka, należy do państw członkowskich. Oznacza to, że niektóre państwa członkowskie nie będą stosować żadnych ograniczeń w podróżach na obszarze UE, podczas gdy inne mogą podjąć decyzję o zastosowaniu pewnych środków, takich jak kwarantanna lub testy, w odniesieniu do podróżnych przybywających z obszarów “pomarańczowych”, “czerwonych” lub “szarych”.

Informacje o tym, jakie środki są stosowane przez państwa członkowskie, będą dostępne na platformie Re-open EU. Państwa członkowskie mogą także wymagać od osób przybywających na ich terytorium, aby przedłożyły karty lokalizacji pasażera, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.

Środki nie mogą mieć charakteru dyskryminującego, a zatem będą miały również zastosowanie do powracających obywateli danego państwa członkowskiego.

Wyjątki od wprowadzonych zasad

Osoby podróżujące w związku z pełnioną przez nie funkcją lub w związku z koniecznością nie będą musiały poddawać się kwarantannie.

Wyjątki będą dotyczyć następujących kategorii osób (podczas wykonywania obowiązków):

– pracownicy lub osoby samozatrudnione, którzy wykonują zawody krytyczne, w tym personel medyczny, pracownicy przygraniczni i delegowani, a także pracownicy sezonowi, o których mowa w wytycznych dotyczących korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19
– pracownicy sektora transportu lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy pojazdów towarowych, którzy przewożą towary do użytku na danym terytorium, jak również ci, którzy jedynie przemieszczają się tranzytem
– pacjenci podróżujący ze szczególnych względów zdrowotnych
– uczniowie, studenci i stażyści, którzy codziennie przekraczają granicę
– osoby podróżujące z nadrzędnych względów rodzinnych lub zawodowych (w tym członkowie rodzin transgranicznych podróżujący regularnie)
– dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych oraz osoby zaproszone przez organizacje międzynarodowe, których obecność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy i funkcjonariusze policji oraz pracownicy pomocy humanitarnej i personel –zajmujący się ochroną ludności w ramach pełnionych przez nich funkcji
pasażerowie tranzytowi
– marynarze
– dziennikarze, podczas wykonywania swoich obowiązków.

Szybkie i jasne informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach

Państwa członkowskie będą przekazywały pozostałym państwom członkowskim i Komisji szczegółowe informacje na temat planowanego wprowadzania lub znoszenia ograniczeń swobodnego przemieszczania się. Informacje te będą również publikowane na platformie Re-open EU.

Co do zasady informacje o wprowadzeniu nowych środków będą publikowane 24 godziny przed ich wejściem w życie.

Informacje te powinny być również udostępnione na platformie Re-open EU, która ma zawierać odsyłacz do mapy publikowanej regularnie przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

>> Re-open EU: SPRAWDŹ AKTUALNE OBOSTRZENIA W EUROPIE

Aktualna mapa Europy

Poniżej aktualna “pokolorowana” zgodnie z w/w zaleceniami mapa Europy – wg. stanu na 5 listopada 2020 (źródło: ECDC – tamże znajdziecie najaktualniejszą wersję mapy)

Treść pochodzi ze stron Komisji Europejskiejmleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *